Men's Soccer v. Randolph - 9/14/19 (Photos by Sarah Dockham '21)